AVÍS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat Qualitat de Vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: Qualitat de Vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga

NIF: G65230450

Domicili social: Plaça de la Farga, 3, 1r 1a – Barcelona 08014 Barcelona

 

USUARIS

 L’accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de tal accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

 

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a Qualitat de Vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Qualitat de Vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no utilitzar-los per a:

  • incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
  • difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
  • provocar danys als sistemes físics i lògics de Qualitat de Vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  • intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Qualitat de Vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Qualitat de Vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga no serà responsable de les opinions escampades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Qualitat de Vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en ella (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut d’allò disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Qualitat de Vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Qualitat de Vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Qualitat de Vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga.

El logotip de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga és una marca registrada. La reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquesta marca sense l’anterior autorització de Qualitat de Vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga, o dels seus titulars respectius constitueix un delicte tipificat en el vigent Codi Penal.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Qualitat de Vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

Qualitat de Vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la que apareixen presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇOS

En cas que la pàgina web disposés d’enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Qualitat de Vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga no exercirà cap tipus de control sobre tals llocs i continguts. En cap cas Qualitat de Vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga assumirà responsabilitats pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

Qualitat de Vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

Qualitat de Vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les acciones civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Qualitat de Vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Qualitat de Vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat abans indicada.

 

Responsable: Qualitat de Vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga – CIF: G65230450 Dir. Postal: Plaça de la Farga, 3, 1r 1a – Barcelona 08014 Barcelona   

 

“En nom de l’empresa tractarem la informació que ens facilita amb la finalitat  de prestar-los el servei sol·licitat i poder informar-los puntualment de totes les activitats i assoliments de l’Associació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers llevat dels casos en que existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a Qualitat de Vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga estem tractant les seves dades personals; per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

 

Accepto que les meves dades siguin incloses per a finalitats comercials de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Farga